6 december 2017
Nieuws

Aftrek voor innovatie-inkomsten

Sinds 2008 kunnen Belgische ondernemingen genieten van de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten. Dit betekent dat 80% van de winst, die verbonden kan worden met een octrooi, vrijgesteld is van winstbelasting. Dit Belgisch fiscaal gunstregime voor innoverende bedrijven is inmiddels redelijk bekend, maar wordt maar relatief beperkt toegepast.

Dit regime is onder invloed van Europese richtlijnen gewijzigd, en vanaf 1 juli 2016 is de zogenaamde aftrek voor innovatie-inkomsten in werking getreden. Hierbij wordt 85% van de netto-inkomsten uit innovatie vrijgesteld van winstbelasting. Tot 2021 wordt er een overgangsregeling voorzien.

De nieuwe innovatieaftrek geldt voor binnenlandse vennootschappen en buitenlandse vennootschappen met Belgische vaste inrichting. Het bestaan van een onderzoekscentrum in België is niet langer vereist.

Waar voorheen enkel octrooi-gerelateerde inkomsten in aanmerking kwamen voor de vrijstelling, worden nu inkomsten gerelateerd aan de volgende intellectuele eigendomsrechten vrijgesteld van belasting:

  • Octrooi of aanvullend beschermingscertificaat;
  • Kwekersrecht;
  • Weesgeneesmiddel;
  • Data en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik;
  • Auteursrechtelijk beschermde software die voortvloeit uit een onderzoeksproject;

Nog een verandering: de aftrek voor innovatie-inkomsten zal nu worden berekend op basis van het nettobedrag van de inkomsten uit innovatie, en niet meer op het brutobedrag.

Netto-inkomsten uit innovatie worden gedefinieerd als alle bruto innovatie-inkomsten (licentievergoedingen, hypothetische vergoedingen inbegrepen in verkoopprijs en verkoop) verminderd met alle globale uitgaven zoals verwerving van het intellectuele eigendomsrecht en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

De nieuwe aftrek wordt berekend aan de hand van de Nexus-verhouding. Deze werd in het leven geroepen met als doel fiscale steun te bieden in het land waar de ontwikkeling werkelijk plaatsvindt en waar de betreffende kosten gemaakt worden. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen kwalificerende uitgaven en globale uitgaven. Daarbij hebben kwalificerende uitgaven betrekking op uitgaven aan niet-verbonden ondernemingen. De Nexus-verhouding is dus als volgt: kwalificerende uitgaven x 130% gedeeld door globale uitgaven. De 85% aftrek zal dus verminderen wanneer een verbonden onderneming (een deel van) het onderzoek uitvoert.

Aan de nieuwe regeling zijn ook administratieve verplichtingen verbonden. De ondernemingen die gebruik willen maken van de aftrek innovatie-inkomsten dienen de innovatie-inkomsten en de uitgaven die daarmee verbonden zijn te documenteren. Aan de aangifte vennootschapsbelasting moet een specifiek formulier worden toegevoegd, en dit zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen.

Het saldo van de aftrek voor innovatie-inkomsten dat niet gebruikt werd, kan overgedragen worden naar het volgende aanslagjaar. Ook in geval van herstructureringen zal de aftrek niet verloren gaan.

Het bovenstaande dient ter informatie. Voor meer gedetailleerde informatie over de innovatieaftrek verwijzen wij u graag naar één van onze kennispartners op dit gebied.

Terug