3 februari 2020
Nieuws

Wat gebeurt er met mijn intellectuele eigendomsrechten na de Brexit?

1 februari 2020 was het dan zover: de veelbesproken Brexit. De Brexit brengt een aantal gevolgen met zich mee. Het belangrijkste gevolg is dat het Verenigd Koninkrijk (VK) niet langer onderdeel is van de Europese Unie (EU), wat weer gevolgen heeft voor sommige intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten).

Overgangsfase
Sinds afgelopen vrijdag is er nog weinig direct merkbaar van de Brexit. Dit is het gevolg van de overgangsfase die tot en met 31 december dit jaar van kracht is. Gedurende deze periode blijven zowel de Europese als nationale (Britse) regelgeving voor de IE-rechten onverminderd van kracht.

Welke regels gelden er dan ná 31 december 2020?
Zodra de overgangsfase is afgelopen, valt het VK buiten de EU. Dit brengt in beginsel met zich mee dat de Europese IE-rechten niet langer afdwingbaar zijn op het grondgebied van het VK. Gelukkig heeft de Brexit niet op alle IE-rechten invloed. Waar de Brexit wel invloed heeft, zijn er in veel gevallen al regelingen bekend. Een kort overzicht volgt hieronder.

Merk- en modelrechten
De houders van Europese merk- en modelregistraties  verkrijgen op 1 januari 2021 automatisch een nationaal merk- en/of modelrecht in het Verenigd Koninkrijk. Dit recht is gelijkwaardig aan het Europese recht (let op! niet gelijk, want het is tenslotte niet langer een Europees recht). In het geval van een lopende aanvraag voor een Europees merk en/of model verkrijgt de aanvrager niet automatisch een nationaal recht. Zij hebben wel de optie om tot en met 30 september 2021 een aparte registratie aan te vragen voor een nationaal recht in het VK, waarbij zij de datum van hun oorspronkelijke Europese aanvraag behouden.

Octrooirechten
De houders van Europese octrooien, die zijn verleend door het Europees Octrooibureau, zullen geen gevolgen merken van de Brexit. Deze octrooien zijn namelijk verleend op basis van het Europees Octrooiverdrag. Aan dit verdrag nemen ook landen deel die geen onderdeel van de EU zijn, waardoor de deelname van het Verenigd Koninkrijk bij dit verdrag niet afhankelijk is van het lidmaatschap van de EU. Voor lopende en toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi geldt ook dat er niets verandert.

Wat de gevolgen zijn voor het eventueel toekomstige eengemaakt octrooigerecht, waarmee unitaire octrooien kunnen worden verkregen, is nog niet duidelijk. Aan de ratificatie van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht zal dat niet liggen. Deze is immers al in april 2018 geratificeerd door het VK.

Waar heeft de Brexit geen gevolgen voor?
De Brexit heeft geen gevolgen voor de nationale (bijvoorbeeld Nederlandse octrooien) en Benelux IE-rechten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Britse nationale IE-rechten. Ook auteursrechten (en naburige rechten) worden niet rechtstreeks geraakt door de Brexit. Echter, wat betreft de handhaving van het auteursrecht in het VK, gaat er na de overgangsfase wel iets veranderen. De Handhavingsrichtlijn zal namelijk na deze periode niet langer van toepassing zijn. Dit zorgt er mogelijk voor dat bij handhaving na de overgangsfase verschillen gaan optreden tussen Nederland (en andere EU landen) en het VK. Het is nog niet bekend hoe dit precies uitwerkt na de overgangsfase.

Licentieovereenkomsten
Praktisch bekeken valt het dus allemaal mee hoeveel er verandert voor de gelding van de verschillende intellectuele eigendomsrechten. Echter, uitgegeven en uit te geven licenties zijn nog wel een punt van aandacht. Als in een licentieovereenkomst de EU als gebied staat vermeld, valt de VK hier niet langer onder. Dit geldt al per direct. Er moet daarom worden bekeken of dit aangepast moet worden. Dit kunt u natuurlijk zelf doen, maar het is verstandig om hier een deskundige naar te laten kijken. Hierbij kunt u denken aan een octrooigemachtigde, merken- en modellengemachtigde en/of een advocaat. Deze kunnen het best beoordelen of een licentieovereenkomst dient te worden aangepast.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met onze specialisten. Uiteraard houden wij u op hoogte van toekomstige ontwikkelingen!

Terug