9 maart 2017
Artikel

Het ABC van C, R, TM, D, CE

Wie goed oplet ziet dat een deel van het alfabet op producten of de bijbehorende verpakkingen wordt aangebracht. Wat betekenen deze symbolen en mogen ze zomaar op een product geplaatst worden?

Frappant is dat haast al de genoemde symbolen niet verplicht zijn in Nederland of de Europese Unie. Toch wordt er vaak voor gekozen om deze symbolen aan te brengen. Het kan namelijk een afschrikwekkend effect hebben op mogelijke nabootsers. De plaatsing van de tekens duidt aan dat er intellectuele eigendomsrechten op rusten, dit creëert toegevoegde waarde.

© De C wijst erop dat het werk auteursrechtelijk beschermd zou zijn. In de Europese Unie is dit symbool niet verplicht. Dat neemt niet weg dat het C teken op veel producten te vinden is. Het C teken gevolgd door een naam creëert een vermoeden van makerschap van het werk waarop het is aangebracht.

® De R duidt op een ꞌregistered trademarkꞌ. In de Europese Unie is het gebruik van dit teken niet vereist voor het verkrijgen of behouden van een merkrecht. Het gebruik van de R is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Daar vervult de aanwezigheid van het teken een bewijsfunctie. Als er een R achter staat behoorde de vermeend inbreukmaker te weten dat het een merkrecht betreft. Als in Nederland de ® wordt geplaatst bij een teken dat niet als merk is geregistreerd kan dit misleidend zijn en onrechtmatig (art. 6:194 Burgerlijk Wetboek). De suggestie wordt gewekt dat het een geregistreerd merk is terwijl dit niet het geval is. Het gebruik van de R vindt vaak plaats om te voorkomen dat het teken waarachter de R is geplaatst een soortnaam wordt.

™ De letters TM verwijzen naar Trade Mark. Net als bij de R is dit in de Europese Unie niet vereist. In de Verenigde Staten wordt het gebruikt om te tonen dat de gebruiker het teken beschouwd als merk.
Het teken wordt in de Europese Unie gebruikt voor een teken dat nog niet voldoende onderscheidend is. Door de afkorting TM te plaatsen kan het teken ingeburgerd raken en vervolgens als merk worden ingeschreven.

D staat voor Design, in het Nederlands model. In Nederland is deze aanduiding niet verplicht voor modellen. Wederom is het gebruik van het teken terwijl er geen geregistreerd model is misleidend.

De aanduiding CE verschilt van de bovengenoemde aanduidingen aangezien het geen betrekking heeft op een intellectueel eigendomsrecht maar direct op een kwaliteit van het product. Veel consumentengoederen mogen alleen in de Europese Economische Ruimte worden verhandeld als ze voldoen aan de relevante CE voorwaarden. Voor een verscheidenheid aan producten is er jurisprudentie over het gebruik van het CE teken van kachels tot medische hulpmiddelen die niet (meer) aan de eisen voor die certificaten voldeden.[1] Gebruik van het teken terwijl het niet aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet is misleidend in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien kan er sprake zijn van een overtreding van de Warenwet & Warenwetbesluit afhankelijk van de specifieke goederen waar het op staat vermeld.

In Nederland is er geen verplichting om de aanduiding ꞌpatentedꞌ of ꞌpatent pendingꞌ op het product te plaatsen. Ook is het niet noodzakelijk om inbreuk aan te tonen of om een redelijke vergoeding te verkrijgen. Er zijn meerdere rechtszaken geweest waarbij het vonnis was dat het plaatsen van een dergelijke aanduiding, terwijl dit niet het geval is, misleidend en dus onrechtmatig is.

De conclusie is dan ook dat je niks op een product moet zetten dat je niet kan waarmaken. Bovendien is het van belang om te beseffen waar de producten op de markt gebracht worden; de hiervoor beschreven situaties zien alleen op Nederland terwijl veel goederen juist over de grens verkocht worden.

Dit is slechts een selectie van de meest voorkomende tekens op de Nederlandse markt. Zo bestaan ook nog het P teken voor naburige rechten en het SM teken voor Service Marks. Het gehele alfabet is het niet, maar wie er op let kan verschillende kenmerken van de goederen achterhalen aan de hand van de tekens.

[1] Rechtbank Arnhem 22 December 2003, Basic v KEBO. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 Juli 2014, Starsurgical.

Terug