8 november 2017
Artikel

Het grijsmakingsverzoek

In octrooi- en kwekersrechtzaken kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om te worden gehoord in het geval van een ex-parte procedure of indien beslag wordt gelegd. Dit verzoek heet ook wel een ‘grijsmakingsbrief’. In dit artikel bespreek ik deze grijsmakingsbrief nader.

Een van de belangrijkste rechtsbeginselen is het recht op hoor- en wederhoor. Bij het verzoek tot het leggen van (bewijs)beslag of ex-parte verbod wordt de partij tegen wie het verzoek zich richt doorgaans níet door de rechter gehoord. De gedachte hierachter is dat als die partij eerst wordt gehoord er een risico bestaat dat zij bewijs verduistert of (mogelijk) inbreukmakende zaken verkoopt. Terwijl het horen van beide partijen tijd kost, kan bij een toegewezen verzoek tot bewijsbeslag of ex-parte verbod dus juist razendsnel worden opgetreden, inclusief verrassingseffect.

In octrooi- en kwekersrechtzaken kan dit snelle optreden door het grijsmaken enigszins worden verhinderd. In de grijsmakingsbrief reageer je anticiperend op de argumenten van de andere partij. Bijvoorbeeld: de wederpartij verzoekt de rechtbank om verlof tot het leggen van bewijsbeslag op een bedrijfsadministratie en een ex-parte verbod op het verhandelen van een product omdat dat inbreuk zou maken op zijn octrooirechten. Dergelijke verzoeken worden zonder tegenargumenten doorgaans gehonoreerd. De grijsmakingsbrief beargumenteert echter waarom er geen sprake is van octrooi inbreuk en de rechter het verzoek moet afwijzen. Dit zijn de argumenten die normaal worden opgenomen in een opheffingskort geding of een conclusie van antwoord. In plaats daarvan worden de argumenten eerder in de procedure gebracht, voordat de andere partij bewijsbeslag kan leggen en er een ex-parte verbod is toegewezen. Op die manier kan men met een anticiperende brief bescherming tegen eventuele vorderingen van een derde partij verkrijgen. De Engelse vertaling van een grijsmakingsbrief ‘protective letter’ dekt dan ook beter de lading.

In het grijsmakingsverzoek dient te worden opgenomen wie de verwachte partij is die de vorderingen zal instellen. Het grijsmakingsverzoek is zes maanden geldig en kan daarna verlengd worden. Als een partij een verzoek indient tot het leggen van bewijsbeslag en een ex-parte verbod zal de rechter de argumenten uit de grijsmakingsbrief meenemen in zijn afweging. Het indienen van een grijsmakingsbrief leidt niet tot een verplichting om die partij op te roepen en beide partijen te horen. De rechter kan het verzoek tot het leggen van bewijsbeslag en een ex-parte verbod toewijzen, afwijzen of ervoor kiezen om de wederpartij eerst te horen.

Tot voor kort kon voor ieder intellectueel eigendomsrecht een grijsmakingsverzoek worden ingediend. De Rechtbank Den Haag heeft dit nu beperkt tot octrooi- en kwekersrecht. Bestaande grijsmakingsbrieven die zien op andere rechten worden niet meer bij de beoordeling door de rechter betrokken.

Bij een dreigend geschil dat ziet op octrooi- of kwekersrecht loont het daarom om een grijsmakingsbrief te laten opstellen omdat de rechter dan de tegenargumenten meeneemt in de beoordeling. De kans op een succesvol ex-parte verbod of bewijsbeslag door de wederpartij is dan verkleind.

Terug